BV TRIỀU AN TẬP HUẤN TRUYỀN TH&#x
D4;NG GI&#x
C1;O DỤC SỨC KHỎE NĂM 2023


05May

Nhóm: Tin tức

HƯỚNG DẪN KH&#x
C1;M BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BV TRIỀU AN


06Apr

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ H&#x
D9;NG VƯƠNG V&#x
C0; 30-4 - 01-5


05Apr

Nhóm: G&#x
F3;c chất lượng

B&#x
C1;O C&#x
C1;O TỰ KIỂM TRA, Đ&#x
C1;NH GI&#x
C1; CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TRIỀU AN QU&#x
DD; IV NĂM 2022


28Mar

Nhóm: Tin tức

BV TRIỀU AN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI KH&#x
C1;M CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NGO&#x

13Jan

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O LỊCH NGHỈ TẾT NGUY&#x
CA;N Đ&#x
C1;N QU&#x
DD; M&#x
C3;O NĂM 2023


21Dec

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023


06Dec

Nhóm: Tin tức

BỆNH VIỆN TRIỀU AN THỰC HIỆN TH&#x
D4;NG TUYẾN BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) TR&#x
CA;N PHẠM VI TO&#x
C0;N QUỐC


30Oct

Nhóm: Tin tức

Bệnh viện đa khoa Triều An ch&#x
ED;nh thức ra mắt đơn vị Tim Mạch Can Thiệp, được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM


12Oct

Nhóm: Tin tức

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TỔ CHỨC LỄ PH&#x
C1;T ĐỘNG PHONG TR&#x
C0;O VỆ SINH TAY NĂM 2022


26Aug

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KH&#x
C1;NH 2-9


26Jul

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

C&#x
D4;NG BỐ TH&#x
D4;NG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TO&#x
C1;N B&#x
C1;O C&#x
C1;O T&#x
C0;I CH&#x
CD;NH NĂM 2022


07Jul

Nhóm: Tin tức

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TRIỂN KHAI H&#x
CC;NH THỨC ĐĂNG K&#x
DD; KH&#x
C1;M BỆNH TRỰC TUYẾN


14Jun

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Th&#x
F4;ng B&#x
E1;o nhận cổ tức năm 2020


14Jun

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường ni&#x
EA;n năm 2022


21May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

T&#x
E0;i liệu ĐHĐCĐ thường ni&#x
EA;n 2022


12May

Nhóm: Tin tức

Ch&#x
FA;c mừng "Ng&#x
E0;y Quốc Tế Điều Dưỡng 12.5"


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Văn bản th&#x
E0;nh lập nh&#x
F3;m đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

MẪU HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HDQT, BKS Nhiệm kỳ 2022-2027


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Dự Thảo Quy Chế Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o Vv Đề cử, ứng cử th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Giấy x&#x
E1;c nhận tham dự_Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường ni&#x
EA;n năm 2022


07May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NI&#x
CA;N NĂM 2022


08Apr

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O CHỐT DANH S&#x
C1;CH ĐHCĐ NĂM 2022


15Mar

Nhóm: G&#x
F3;c chất lượng

B&#x
E1;o c&#x
E1;o tự kiểm tra, đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; chất lượng Bệnh viện Triều An năm 2021


29Nov

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O THỜI GIAN TIẾP NHẬN BỆNH NH&#x
C2;N ĐẾN KH&#x
C1;M CHỮA BỆNH KỂ TỪ NG&#x

18Oct

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O C&#x
C1;C TRƯỜNG HỢP KH&#x
D4;NG CẦN X&#x
C9;T NGHIỆM TEST cấp tốc KHI ĐẾN KH&#x
C1;M CHỮA BỆNH


15Oct

Nhóm: Tin tức

KH&#x
C1;M CHỮA BỆNH AN TO&#x
C0;N TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN vào T&#x
CC;NH H&#x
CC;NH B&#x
CC;NH THƯỜNG MỚI


31May

Nhóm: Tin tức

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o Ngưng Kh&#x
E1;m Bệnh Ngo&#x
E0;i giờ


22May

Nhóm: Tin cổ đ&#x
F4;ng

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tạm ho&#x
E3;n kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường ni&#x
EA;n 2021


09Feb

Nhóm: Tin tức

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG KHAI B&#x
C1;O Y TẾ ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ thành phố hcm D&#x
C0;NH mang đến BỆNH NH&#x
C2;N V&#x
C0; TH&#x
C2;N NH&#x
C2;N


11Jan

Nhóm: Tin tức

B&#x
E1;o c&#x
E1;o tự kiểm tra v&#x
E0; đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; chất lượng bệnh viện năm 2020


07Jan

Nhóm: Tin tức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN TRIỀU AN


04Jan

Nhóm: Tin tức

H&#x
E3;y bỏ thuốc l&#x
E1; ngay lập tức h&#x
F4;m ni v&#x
EC; sức khỏe của ch&#x
ED;nh bạn v&#x
E0; những người th&#x
E2;n y&#x
EA;u


18Dec

Nhóm: Tin tức

C&#x
C1;C BIỆN PH&#x
C1;P PH&#x
D2;NG, CHỐNG DỊCH COVID-19 – TH&#x
D4;NG ĐIỆP 5K


07Dec

Nhóm: Tin tức

BỆNH VIỆN TRIỀU AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHAI B&#x
C1;O Y TẾ ĐIỆN TỬ D&#x
C0;NH cho BỆNH NH&#x
C2;N V&#x
C0; TH&#x
C2;N NH&#x
C2;N


27Nov

Nhóm: Tin tức

KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRIỀU AN – V&#x
CC; MỘT TR&#x
C1;I TIM MẠNH KHỎE V&#x
C0; Y&#x
CA;U THƯƠNG


18Nov

Nhóm: Tin tức

THƯ CẢM ƠN V&#x
C0; G&#x
D3;P &#x
DD; TỪ TH&#x
C2;N NH&#x
C2;N BỆNH NH&#x
C2;N


26Oct

Nhóm: Tin tức

NĂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ


20Oct

Nhóm: Tin tức

TỔ CHỨC HỘI THI “HIỂU VỀ GSP” TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN


13Oct

Nhóm: Tin tức

C&#x
D4;NG T&#x
C1;C KIỂM TRA, GI&#x
C1;M S&#x
C1;T VIỆC THỰC HIỆN VỀ PH&#x
D2;NG V&#x
C0; KIỂM SO&#x
C1;T L&#x
C2;Y NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN


01Sep

Nhóm: Tin tức

KHUYẾN C&#x
C1;O THỰC HIỆN C&#x
C1;C BIỆN PH&#x
C1;P PH&#x
D2;NG CHỐNG DỊCH ĐỂ tầm thường SỐNG AN TO&#x
C0;N VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19


24Aug

Nhóm: Y học thường thức

LƯU &#x
DD; VỀ ĐEO KHẨU TRANG NGỪA COVID-19


17Aug

Nhóm: Tin tức

C&#x
F9;ng cộng đồng phổ biến tay thực hiện c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng, chống dịch Covid-19


15Aug

Nhóm: Tin tức

PH&#x
D3;NG SỰ VỀ M&#x
D4; H&#x
CC;NH PH&#x
D2;NG CẤP CỨU S&#x
C0;NG LỌC BỆNH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN TRIỀU AN


30Jul

Nhóm: Tin tức

TH&#x
D4;NG TIN CH&#x
CD;NH THỨC TỪ BAN CHỈ ĐẠO PH&#x
D2;NG CHỐNG COVID-19 CỦA BỆNH VIỆN TRIỀU AN VỀ BỆNH NH&#x
C2;N 449


29Jul

Nhóm: Tin tức

HƯỚNG DẪN C&#x
C0;I ĐẶT ỨNG DỤNG NCOVI – KHAI B&#x
C1;O Y TẾ TRỰC TUYẾN TO&#x
C0;N D&#x
C2;N


29Jul

Nhóm: Tin tức

HƯỚNG DẪN C&#x
C0;I ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE – CẢNH B&#x
C1;O SỚM khi TIẾP X&#x
DA;C GẦN VỚI NGƯỜI NHIỄM COVID-19


13Jul

Nhóm: Y học thường thức

Bạn Biết G&#x
EC; Về Bệnh Đ&#x
E1;i Th&#x
E1;o Đường?


13Jul

Nhóm: Tin tức

Bệnh sởi tăng cao tr&#x
EA;n thế giới năm 2019


Bệnh viện Triều An sài gòn khám trị những căn bệnh gì. Địa chỉ dịch viện nằm tại đâu, lịch xét nghiệm ra sao. Ngân sách thăm khám cơ sở y tế Triều An mắc không. Cần lưu ý những gì lúc đi khám bệnh tại đây?

Trên đây là những vướng mắc thường gặp mặt của người bệnh khi mày mò về bệnh viện Triều An. Hy vọng, phần đa thông tin nội dung bài viết chia sẻ đã giúp các bạn chủ đụng hơn về thời gian, ngân sách khi thăm khám.

Bạn đang xem: Just a moment


Nội Dung Chính

2 Đội ngũ bác sĩ cơ sở y tế Triều An4 các chuyên khoa và thương mại & dịch vụ khám bệnh5 tiến trình khám chữa bệnh cơ sở y tế Triều An5.1 giải pháp đặt kế hoạch khám6 giá thành khám chữa trị bệnh bệnh viện Triều An7 thời hạn làm việc9 Những ưu điểm khi khám dịch tại bệnh viện Triều An

Tổng quan về cơ sở y tế Triều An

Bệnh viện Triều An được thành lập từ năm 2001. Đến nay khám đa khoa đã trải qua gần hai mươi năm hoạt động, là 1 cơ sở y tế tứ nhân mập tại TP.HCM.

*

Khuôn viên của căn bệnh viện kha khá rộng với diện tích s xây dựng lên đến mức 21.600 m2. Cơ sở y tế có hệ thống phòng ốc được xây cất theo mô hình khép kín, hơi thông thoáng cùng tiện nghi. Vấn đề đầu tư chi tiêu trang vật dụng y khoa cũng được bệnh viện thân mật để giao hàng cho bài toán khám và chữa bệnh.

Bệnh viện hiện bao gồm hơn 16 siêng khoa, 1 khu điều trị cao cấp, 8 phòng mổ chuẩn chỉnh quốc tế thuộc hơn 400 giường bệnh. Đây đang dần là nơi thao tác làm việc của đội ngũ bác sĩ và nhân viên cấp dưới y tế được huấn luyện bài bản, có chuyên môn chuyên môn cao.

Với nhiều năm phạt triển, khám đa khoa Đa khoa Triều An đang vinh dự nhận được những giải thưởng cao quý như: cơ sở y tế xuất sắc toàn diện, top 50 doanh nghiệp số 1 Việt Nam, cúp Vàng vì sức mạnh người Việt…

Đội ngũ chưng sĩ Bệnh viện Triều An

Kể từ lúc vừa thành lập, bệnh viện Đa khoa Triều An đã là vị trí công tác của nhiều y bác bỏ sĩ xuất sắc với chuyên môn chuyên môn cao. Đến nay, khám đa khoa đã cách tân và phát triển thêm các chuyên khoa với đội hình Giáo sư, ts và nhiều bác bỏ sĩ từng tu nghiệp nghỉ ngơi nước ngoài.

BS.CKI. Lê tự Quốc Tuấn

Hiện đã là Trưởng y khoa nội thần gớm của cơ sở y tế Đa khoa Triều An.

Từng có thời hạn công tác tại cơ sở y tế Chợ Rẫy.

TS.BS. Đại Phi Vân

Nguyên Trưởng nội khoa khớp của khám đa khoa Chấn yêu mến Chỉnh hình.

Hiện đã là chưng sĩ trên khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Triều An.

TS.BS. Đặng Tâm

Nguyên Trưởng khoa Ngoại bao quát của cơ sở y tế Đại học Y Dược TP.HCM.

Hiện đã là Trưởng khoa Ngoại tổng thể tại khám đa khoa Đa khoa Triều An.

TS.BS. Nguyễn Văn Phan

Hiện đang là nỗ lực vấn tại y khoa ngoại Tim Mạch của khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Là chưng sĩ công tác làm việc tại Viện tim TP.HCM.

GS.TS. Vũ Lê Chuyên

Hiện vẫn là cầm vấn khoa máu niệu tại khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Là phó giám đốc kiêm Trưởng khoa huyết niệu của bệnh viện Bình Dân.

BS.CKII. Ngô Dũng Cường

Hiện vẫn là Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Từng là Trưởng khoa Hồi sức cung cấp cứu của bệnh viện Cấp cứu vớt Trưng vương.

BS.CKI. Thân Trọng Tường

Đang là Phó khoa Hồi sức cấp cho cứu của bệnh viện Đa khoa Triều An.

Từng được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu trên Trường Đại học Nante – cộng hòa Pháp.

BS.CKII. Phạm Anh Tuấn

Hiện vẫn là Trưởng khoa nội Tổng vừa lòng của bệnh viện Đa khoa Triều An.

Từng được trao khuyến mãi danh hiệu lương y ưu tú.

BS.CKII. Nguyễn Thị Cẩm Hoa

Hiện đã là Phó y khoa nội Tổng hợp của khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Bà từng là Trưởng khoa Lao của khám đa khoa Lao Phạm Ngọc Thạch.

BS.CKI. Đặng Thị Mai Liễu

Hiện sẽ là Phó khoa Ngoại tổng quát của khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Bà từng là Trưởng khoa ngoại Tiêu hóa của bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Xem thêm: "hoa hậu của các hoa hậu hàn quốc" lúng túng vì váy xuyên thấu

BS.CKII. Trằn Thị Kim Khanh

Hiện sẽ là Trưởng khoa nội Tim mạch của cơ sở y tế Đa khoa Triều An.

Bà từng là Phó khoa Tim mạch của cơ sở y tế Trưng Vương.

Th
S.BS. Hồ Văn Lích

Ông từng có thời hạn tu nghiệp Can thiệp Mạch vành ở Hàn Quốc.

Hiện đã là Phó nội khoa Tim mạch của cơ sở y tế Đa khoa Triều An.

TS.BS. Nguyễn quang quẻ Hiếu

Hiện đã là Trưởng khoa ngoại Thần kinh tại cơ sở y tế Đa khoa Triều An.

Ông từng là Phó khoa chấn thương Sọ óc của khám đa khoa Chợ Rẫy.

TS.BS. Lê Thị Ngọc Nga

Hiện đang là Trưởng nội y khoa nhi của bệnh viện Đa khoa Triều An.

Là giáo viên thỉnh giảng tại Khoa Y của Đại học giang sơn TP.HCM.

BS.CKII. Huỳnh Vĩnh Hải Nguơn

Hiện đang là Trưởng y khoa nội nhi của cơ sở y tế Đa khoa Triều An.

Nguyên Trưởng khoa chi phí phẫu của khám đa khoa Nhi đồng 1.

BS.CKII. Trần Thị Bích Thủy

Hiện sẽ là Trưởng nội y khoa tiết của khám đa khoa Đa khoa Triều An.

Bà từng là Trưởng khoa lây nhiễm của cơ sở y tế Đồng Nai với Trưởng y khoa nội tiết của khám đa khoa Nguyễn Tri Phương.

Ngoài ra, còn rất nhiều chuyên gia, bác sĩ tốt đang làm việc tại nhiều khám đa khoa lớn tại tp hcm cũng sẽ là núm vấn trình độ tại bệnh viện Đa khoa Triều An. Lân cận đó, bệnh dịch viện còn có đội ngũ nhân viên y tế cũng khá được đào tạo bài bản về chăm môn, có niềm tin trách nhiệm cao vào công việc.

Cơ sở đồ gia dụng chất bệnh viện Triều An

Bệnh viện Triều An là một bệnh viện bốn nhân bao gồm quy tế bào lớn với hơn 400 nệm bệnh, gồm tới 8 phòng phẫu thuật đạt tiêu chuẩn chỉnh quốc tế. Quanh đó ra, cơ sở y tế còn có 1 khu điều trị cao cấp VIP vận động theo quy mô bệnh viện – khách hàng sạn hiện nay đại.

Các phòng ốc của cơ sở y tế được tạo theo mô hình khép kín đáo và được đầu tư các đồ vật y khoa tiên tiến và phát triển để ship hàng cho nhu cầu khám chữa dịch của fan dân.

Hệ thống trang bị xét nghiệm hóa sinh, tiết tương, xét nghiệm máu…Máy chụp cộng hưởng tự MRIHệ thống thứ chụp X-quang kỹ thuật số
Máy đo mật độ xương
Máy Laser
Máy CT Scanner
Hệ thống máy thở
Thiết bị nội soi dạ dày
Hệ thống Monitor
Máy chụp cắt lớp vi tính
Máy cực kỳ âm Doppler
Hệ thống máy cực kỳ âm màu 3D, 4DMáy tiêm trường đoản cú động
Thiết bị hết sức âm đầu dò

Các chuyên khoa và dịch vụ khám bệnh

Hiện khám đa khoa Triều An đã xuất bản được 16 siêng khoa sâu, cùng 1 quần thể điều trị cấp cho cao cung ứng rất nhiều những dịch vụ khám, chẩn đoán và chữa bệnh bệnh.

Các khoa chủ yếu của bệnh viện Triều An

Khoa xét nghiệm bệnh
Khoa ngoại tổng quát
Khoa Hồi sức cung cấp cứu
Khoa Nội thần kinh
Khoa Nội tim mạch
Khoa Nội tiết
Khoa nước ngoài thần kinh
Khoa Nội – ngoại nhi
Khoa Nội tổng hợp

Các thương mại & dịch vụ khám trị bệnh

Sau đây là một số thương mại & dịch vụ mà bệnh viện Đa khoa Triều An hiện đang cung cấp:

Khám với tầm soát sức khỏe định kỳ.Tư vấn những dịch vụ y tế cùng các gói điều trị chăm sâu.Tầm soát các bệnh ung thư, bệnh lý lây lây nhiễm cùng các bệnh lý không giống theo yếu đuối cầu.Thăm khám cùng điều trị những bệnh tim bẩm sinh: còn ống đụng mạch, thông liên nhĩ, thông liên thất, tứ chứng fallot…Thăm khám cùng điều trị các bệnh van tim: thon thả – hở van động mạch chủ, nhỏ nhắn – hở van 2 lá…Điều trị một số trong những bệnh mạch vành: thiếu tiết cơ tim, phẫu thuật lấy u nhầy vào tim, thông tim, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành…Thăm khám và điều trị những bệnh mẹ khoa, chữa bệnh hiếm muộn, chăm sóc sức khỏe mạnh thai kỳ…Gói dịch vụ khám riêng cho đàn bà thời kỳ mãn kinh…Tầm soát ung thư vú, chụp nhũ ảnh, cộng hưởng từ vú, khôn xiết âm vú…Khám cùng điều trị những bệnh về con đường tiêu hóa: căn bệnh lỵ vày trực tràng, tiêu tung mạn tính, táo apple bón, xuất huyết con đường tiêu hóa, viêm bao tử – trực tràng…Chữa những bệnh về thận: viêm mong thận cấp, suy thận, thận lây nhiễm mỡ…Chữa trị những bệnh mặt đường hô hấp như viêm phổi, viêm thanh quản, viêm truất phế quản, hen suyễn…Điều trị các bệnh lý thần khiếp cơ và một số bệnh lý tự miễn: đa u tủy, hội triệu chứng Guillain- Barre, Lupus ban đỏ, nhược cơ…Điều trị các trường hợp: sốc lây truyền trùng, suy đa tạng, phỏng nặng, viêm tụy cấp…

Quy trình khám chữa bệnh khám đa khoa Triều An

*

Việc cố kỉnh được quy trình khám bệnh lý của Bệnh viện Triều An để giúp đỡ bạn tiết kiệm chi phí được tương đối nhiều thời gian.

Cách đặt lịch khám

Bệnh nhân mong muốn khám bệnh dịch tại cơ sở y tế Triều An có thể dễ dàng contact theo 2 cách:

Đặt hẹn qua tổng đài khám bệnh (028) 1080

Lưu ý tổng đài nhận đăng ký khám bệnh tình của bệnh nhân trước 1 ngày, kế tiếp sẽ sắp xếp lịch hứa hẹn theo yêu thương cầu.

Bệnh nhân cần đưa tin cho tổng đài: họ cùng tên, năm sinh, showroom liên hệ, điện thoại thông minh liên lạc.

Bệnh nhân được hỗ trợ số lắp thêm tự cùng số chống khám, phía dẫn giấy tờ thủ tục đóng tiền, thì giờ khám.

Đặt lịch hẹn trực tuyến

Truy cập website và triển khai theo hướng dẫn

Quy trình xét nghiệm bệnh

Bước 1: Đến khám đa khoa theo đúng thời gian đã hẹn, sẽ được nhân viên lý giải làm giấy tờ thủ tục khám bệnh. Những người dân chưa để lịch trước đến bệnh viện cũng trở thành được lí giải nhưng hay mất thời gian chờ đợi.Bước 2: Đi đóng giá tiền khám bệnh ban đầu, dấn số sản phẩm tự phòng khám rồi đến chờ đón tới lượt vào khám.Bước 3: chưng sĩ sẽ triển khai thăm đi khám lâm sàng sau đó chỉ định bạn bệnh thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng.Bước 4: bạn bệnh mang lại quầy thu ngân đóng tiền rồi đi làm xét nghiệm. Chờ hiệu quả rồi trở lại phòng đi khám ban đầu.Bước 5: bác sĩ giới thiệu chẩn đoán xác định tương tự như phác đồ chữa trị trị.Bước 6: thực hiện việc chữa bệnh theo yêu cầu của chưng sĩ. Fan bệnh rất có thể phải nhập viện nếu bác sĩ chỉ định.

Trên đây là quy trình khám dịch chung bạn cũng có thể tham khảo. Ko kể ra, bệnh dịch viện còn tồn tại thêm các quy trình khám mang đến từng gói dịch vụ, bạn sẽ được nhân viên tư vấn ví dụ hơn khi tới thăm khám.

Chi giá tiền khám trị bệnh cơ sở y tế Triều An

Sau đây là ngân sách chi tiêu của một số trong những dịch vụ đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Triều An.

Đọc kết quả khám sức khỏe: 22,000 VNĐDịch vụ khám bác bỏ sĩ theo yêu cầu: 150,000 VNĐDịch vụ khám to phì: 200,000 VNĐDịch vụ khám cai thuốc lá: 80,000 VNĐDịch vụ khám cung cấp cứu : 150,000 VNĐDịch vụ khám cấp cứu : 115 100,000 VNĐKhám siêng khoa bổ dưỡng gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám chuyên khoa dinh dưỡng với Trưởng khoa: 100,000 VNĐKhám cột sống gói thường: 80,000 VNĐKhám xương cột sống với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám chấn thương chỉnh hình gói hay : 80,000 VNĐKhám chẩn yêu thương chỉnh hình với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Giáo sư: 200,000 VNĐKhám gs theo lịch hẹn : 300,000 VNĐKhám Giáo sư, ts theo yêu ước : 150,000 VNĐKhám gs tiết niệu : 150,000 VNĐKhám chuyên khoa thở gói thường: 80,000 VNĐKhám chăm khoa thở với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Hội chẩn tim mạch gói hay : 80,000 VNĐKhám quan trọng với giáo sư : 150,000 VNĐKhám chăm khoa mắt gói thường: 80,000 VNĐKhám mắt trong gói khám sức khỏe: 20,000 VNĐKhám ngoại y khoa gói thường: 80,000 VNĐKhám ngoại trong gói khám sức khỏe : 20,000 VNĐKhám ngoại y khoa với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám ngoại nhi với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám nước ngoài thần gớm gói thường: 80,000 VNĐKhám ngoại thần gớm với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám ngoại tim gói thường: 80,000 VNĐ

Một số dịch vụ khác tại căn bệnh viện

Khám Nội vào gói khám sức mạnh : 20,000 VNĐKhám y khoa nội gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám khoa nội với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Nội domain authority liễu gói hay : 80,000 VNĐKhám Nội da liễu cùng với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Nội Nhi gói thường : 80,000 VNĐKhám Nội Nhi với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Nội Thần kinh gói hay : 80,000 VNĐKhám Nội Thần tởm với Trưởng khoa: 100,000 VNĐKhám Nội ngày tiết gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám Nội ngày tiết với Trưởng khoa: 100,000 VNĐKhám Nội tổng thể gói thường: 80,000 VNĐKhám Nội tổng thể với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Phụ cùng với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Phụ khoa gói thường : 80,000 VNĐKhám Răng gói thường : 80,000 VNĐKhám Răng – khám sức khỏe : 20,000 VNĐKhám Sản với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Sản khoa gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám tiến sĩ – bác bỏ sĩ : 150,000 VNĐKhám tiến sỹ – bác sĩ theo lịch hẹn : 250,000 VNĐKhám siêng khoa tiết niệu gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám siêng khoa hấp thụ gói thường : 80,000 VNĐKhám hấp thụ với gs : 150,000 VNĐKhám Tim mạch gói thường xuyên : 80,000 VNĐKhám Tim mạch với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Tim mạch- ECG : 80,000 VNĐKhám tai-mũi-họng trong gói xét nghiệm sức khỏe: 20,000 VNĐKhám tai mũi họng với gs : 150,000 VNĐKhám tai-mũi-họng với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Tai Mũi Họng thông thường : 80,000 VNĐKhám đau trĩ nội trĩ ngoại gói thường : 80,000 VNĐKhám bệnh trĩ với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Ung Bướu gói hay : 80,000 VNĐKhám Ung Bướu cùng với Trưởng khoa : 100,000 VNĐKhám Ung Bướu với ts : 150,000 VNĐ

Thời gian làm việc

Bệnh viện Triều An vận động vào tất cả các ngày vào tuần trừ nhà nhật với thời gian ví dụ như sau:

Khoa khám bệnh

Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 6h30 – 11h00, Chiều: 13h00 – 16h00.Thứ 7: Sáng: 7h15 – 11h15, Chiều: 13h30 – 16h00.

Khu Điều trị VIP

Thời gian khám với điều trị hàng ngày từ 6 giờ 30 – 15 giờ.

Thông tin liên hệ