B&#x
ED; thư Đinh La Thăng: “Đột ph&#x
E1; ph&#x
E1;t triển cần tinh thần quả cảm”

Sau nhận định chung về kịch bản tởm tế 2017, B&#x
ED; thư Th&#x
E0;nh uỷ tp hcm Đinh La Thăng đ&#x
E3; b&#x
E0;y tỏ t&#x
E2;m huyết của &#x
F4;ng với mảnh đất n&#x
E0;y

Cuong-46f0a.jpg" alt="*">