Giới thiệu qua loa về hội thi Violympic Toán giờ Anh

Bạn đang xem: Olympic tiếng anh lớp 8

Violympic Toán giờ Anh là hội thi cấp giang sơn về giải Toán học trên Internet do Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất chỉ đạo, tập đoàn FPT với trường Đại học FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi giành riêng cho học sinh từ bỏ lớp 1 tới trường 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến ni Vi
Olympic đang thu hút hơn đôi mươi triệu thành viên, tỏa khắp đến rộng 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Các bạn cũng có thể theo dõi các thông tin cập nhật, các nội dung đề thi và giải đáp thi Violympic theo các khối lớp tại: https://hoctoantienganh.com/toan-tieng-anh-violympic/Dưới đó là phần tổng hợp các đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vì Mathlish tổng hòa hợp và đáp án mẫu:Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái – 2016: Đề thi + giải đáp Violympic Toán tiếng Anh là hội thi cấp tổ quốc về giải Toán học tập trên mạng internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT với ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành riêng cho học sinh tự lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ đồng hồ Anh

Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 1 năm năm 2016 – 2017: Đề thi + câu trả lời Violympic Toán tiếng Anh là cuộc thi cấp đất nước về giải Toán học tập trên internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn lớn FPT cùng ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ đồng hồ Anh

Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 7 năm 2015 – 2016: Đề thi + giải đáp Violympic Toán tiếng Anh là hội thi cấp nước nhà về giải Toán học tập trên internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi giành riêng cho học sinh trường đoản cú lớp 1 đến<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ Anh

Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 6 năm năm ngoái – 2016: Đề thi + lời giải Violympic Toán giờ Anh là hội thi cấp non sông về giải Toán học tập trên internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn lớn FPT cùng ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh tự lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán tiếng Anh

Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 5 năm 2015 – 2016: Đề thi + câu trả lời Violympic Toán giờ Anh là cuộc thi cấp giang sơn về giải Toán học trên mạng internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn lớn FPT với ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ Anh

Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 4 năm năm ngoái – 2016: Đề thi + đáp án Violympic Toán giờ đồng hồ Anh là cuộc thi cấp non sông về giải Toán học trên internet do bộ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành riêng cho học sinh tự lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ đồng hồ Anh

Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 3 năm 2015 – 2016: Đề thi + câu trả lời Violympic Toán tiếng Anh là cuộc thi cấp nước nhà về giải Toán học trên mạng internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn lớn FPT với ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán tiếng Anh

Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 2 năm 2015 – 2016: Đề thi + câu trả lời Violympic Toán giờ đồng hồ Anh là hội thi cấp tổ quốc về giải Toán học tập trên mạng internet do bộ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ bỏ lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán tiếng Anh

Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng một năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án Violympic Toán tiếng Anh là hội thi cấp nước nhà về giải Toán học trên internet do cỗ GD&ĐT chỉ đạo, tập đoàn FPT cùng ĐH FPT là đơn vị chức năng tổ chức. Cuộc thi dành riêng cho học sinh từ lớp 1<…>

Chuyên mục: Violympic Toán giờ Anh
Bạn đang xem tư liệu "Đề thi olympic môn giờ đồng hồ Anh Lớp 8 (Có đáp án)", để cài đặt tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên
*

ĐỀ THI OLIMPICMôn : TIẾNG ANH – LỚP 8I/ lựa chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác phần đông từ còn lại bằng phương pháp khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)1. A. Looked B. Watched C. Carried D. Stopped2. A. Study B. Success C. Surprise D. Sugar3. A. Unite B. Underline C. University D. Uniform4. A. Danger B. Angry C. Language D. Passage5. A. Character B. Children C. Teacher D. Change
II/ lựa chọn từ gồm âm ngày tiết được nhận khác với các từ còn lại. (5đ)1. A. Realize B. Improve C. Possible D. Comfortable2. A. Important B. Especially C. Prefer D. Influence3. A. General B. Opinion C. Abroad D. Surprise4. A. Comfort B. Nation C. Apply D. Moment5. A. Medical B. Advise C. Vegetables D. Physical
III/ lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)1. Are you interested...........playing badminton after class?
A. In
B. With
C. On
D. For2. " What.........going to lớn Hanoi tomorrow? " A. To
B. In
C. About
D. For3. Hoa works very..........so she always gets good marks.A. Badly
B. Good
C. Hardly

Xem thêm: Cách Lấy Mủ Cây Trôm Siêu Sạch, Kỹ Thuật Khai Thác, Sơ Chế Và Bảo Quản Nhựa Trôm

D. Hard4. The building was built .........1962 và 1969.A. Between
B. From
C. Since
D. For5. This school..........in 1997A. Built
B. Is built
C. Was built
D. Has built6. Of all my friends, Hoa is.............A. The tallest
B. The most tallest
C. Taller
D. More taller7. Would you mind if Ia photo ?
A. Take
B. Took
C. Would take
D. Am going to take8. Last week I my children khổng lồ the biggest zoo in town.A. Got
B. Brought
C. Fetch D. Took9. Are you proud.your country & its tradition ?
A. About
B. On C. Of D. For10. Vì chưng you collect stamps or other things ?- Yes, I am a stamp.A. Collecting
B. Collector
C. Collect D. Collection11. It is very dangerous .. In the polluted environment.A. Lớn live B. Lives C. Living D. Live12. Our .. Resources are limited so we should recycle all used things.A. Nature B. Natural C. Naturing D. Naturally13. His oto is the same color . My uncle’s.A. Alike B. As C. Like D. To14. This ruler .. Of plastic. A. Make B. Made C. Is making D. Is made15. I take part .. Most youth activities of my school.A. In B. Of C. On D. At
IV/ cần sử dụng đúng thời, dạng của rượu cồn từ đến trong ngoặc. (10đ) Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5 – attempt) to show all the devices which people (6 – invent ) recently. The people (7 – organize) the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8 – develop) by private inventors. However, it is important (9 – consider) these questions : Will it work? Will it (10 – want)? Is it new? 1. __________________6. ___________________ 2.__________________7. ___________________ 3. __________________8. ___________________ 4. __________________9. ___________________ 5. __________________10. __________________V/ Điền vào chỗ trống một giới trường đoản cú phù hợp. (10đ)1. Could I help you ______________ your bag?2. Mãng cầu got up late this morning because her alarm clock didn’t go ___________ .3. I’m looking forward ____________ seeing you in June.4. In the competition, everyone fell ______________ the deep and dangerous water.5. Ha Long bay is recognized _____________ UNESCO as a World Heritage Site6. They have a meeting ___________ 6.30 and 9.30.7. My mother often picks me ___________ from the school.8. I’m going to lớn invite my friends khổng lồ come over ___________ dinner tonight.9. Next summer, my family will have a vacation __________ vương quốc nụ cười and stay there ________ one week. VI/ Điền đúng dạng của từ được in hoa để xong câu. (10đ) 1. We have two postal ___________________ a day.(DELIVER)2. He left the room without ___________________ . (EXPLAIN)3. Playing tennis is one of his favorite ______________ . (ACT)4. We started our trip on a beautiful ______________ morning. (SUN)5. They left the house in a __________________ mess. (FRIGHT)6. He said “ Good morning” in a most ______________ way.(FRIEND)7. There is no easy ______________ lớn this problem.(SOLVE)8. He always drives more ________________ at night.(CARE)9. Does this _______________ suit you?(ARRANGE)10. He is a very _________________ carpenter. (SKILL)VII/Gạch chân lỗi không đúng ở mỗi cái trong đoạn văn sau rồi sửa sang bên (như ví dụ).(10đ) Example: 0. I haven’t saw you for two month 0/ seen nam is a student. This year he had a very interested summer 1/ ___________holiday. He traveled, with him classmates, to a mountainous area 2/ ___________in Hoa Binh province. They gone there khổng lồ help make a road 3/ ___________through a forest among two villages. “ It was very difficult 4/ ___________because there had no water khổng lồ drink & no shops where we5/ ___________could bought food,”said Nam. “ It was very cold và wet6/ ___________in the mountains. It is one of the wetter places in the country.”7/ ___________Nam stayed in the mountains since six weeks. It was hard work,8/ ___________But he says it was the best thing he has ever did. He is hoping9/ ___________to return next year to vì any more work there10/ __________ VIII/ Điền 01 từ bỏ vào vị trí trống để hoàn thành đoạn văn sau : (10đ) Learning a language is, in some way, lượt thích (1) __________________ how to lớn fly or play the piano. There (2) _________________ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ___________ practice. It is never simply to lớn “know” something. You must be able lớn “do” things with what (4) ___________ know. For example, it is not enough simply to lớn read a book on (5) ______________ to lớn fly an aeroplane. A (6) ___________ can give you lots of information about how khổng lồ fly, but if only read a book & then try to (7) _____________ without a great deal of practice first, you will crash và kill (8) ____________ . The same is true of (9) ______________ the piano. So you think it is enough simply khổng lồ read about it? Can you play the piano without having lots of (10) _________________ first? IX/ Ghép nhị câu làm cho một, dùng từ gợi ý. (5đ)1. Minh does morning exercises regularly. He wants khổng lồ be healthy ( so as khổng lồ )..2. I’m learning English. I want to read book in English. (in order to).3. She said nothing . She didn’t want khổng lồ make him angry (so as to)4.The man was taken to the local hospital. He was injured in the accident. (past participle)..5. The musician is internationally famous. He appeared in the concert last night. (present participle).X/ dùng từ gợi ý viết lại các câu sau làm thế nào cho nghĩa của câu không cố kỉnh đổi. (10) 1. Keeping the environment clean is very important.- It’s ..2. They will show the time machine khổng lồ the public when they finish it. - The time machine ..3. He was delighted lớn receive his aunt’s letter.- He was delighted that ..4. Old car tires are recycled to lớn make shoes và sandals.- People ..5. I’m very sad that I wasn’t accepted in that group.- I’m very sad not .6. It’s three years since I last spoke to lớn her.- I haven’t 7. Tam doesn’t type as fast as she used to.- Tam used ..8. “ Please turn down the radio for me”, said my father.- My father asked 9. Lan will be fifteen next week. - It is Lan’s ..10. How long is it since you used the pen?- When .?
XI/ sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh. (10đ)1. Stamps / a child / Minh / since / collected / was / has / he.- .2. Tomorrow / can / not / we / somewhere / I / so / working / go / am.- ..3. Back / in / months / England / going / two / are / lớn / they.- ..4. Information / entertainment / also / is / TV / only / but / not / bringing .- ..5. Struggle / on / always / nature / trang chủ / life / at / is / the farm / with / a.- Thẩm đinh của tổ
Người ra đề
Phan Thị Huyền chăm bẵm của BGHHƯỚNG DẪNCHẤM THIMôn : TIẾNG ANH – LỚP 8Tổng điểm 100:10 = 10 điểm I/ 5 điểm – từng câu đúng 1 điểm 1- C2- D 3- B 4 – A 5 – AII/ 5 điểm – mỗi câu đúng 1 điểm1 – B 2- D 3-A 4- C5- BIII/ 15 điểm – mỗi câu đúng 1 điểm1- A2 – C 3 - D4 - A 5 – C 6 – A 7 – B 8 – D 9 – C 10 – B 11 – A 12 – B 13 – B 14 – D 15 – A IV/ 10 điểm – Mỗi rượu cồn từ đúng 1 điểm1. Are caried out6. Have invented2. Working7. Organizing3. Are8. Be developed4. To lớn invent9. To consider5. Attempts10. Be wanted
V/ 10 điểm – mỗi giới tự đúng 1 điểm1. With2. Off3. To4. Into5.by6. Betwwwn7. Up8. For9. In / for
VI/ 10 điểm – mỗi từ đúng 1 điểm1. Deliveries3. Activities5. Frightening7. Solution9. Arrangement2. Explanation4. Sunny6. Friendly8. Carefully10. Skillful
VII/ 10 điểm – từng câu đúng 1 điểm1. Interested -> interesting3. Gone -> went5. Had -> was2. Him -> his4. Among -> between6. Bought -> buy7. Wetter -> wettest9. Did -> done8. Since -> for10. Any -> some
VIII/ 10 điểm – mỗi từ đúng 1 điểm1. Learning2. Are3. Of 4. You 5. How6. Book7. Fly 8. Yourself9. Playing10. Practice
IX/ 10 điểm – mỗi câu đúng 1 điểm1. Minh does morning exercises regularly so as lớn be healthy.2. I’m learning English in order to read book in English.3. She said nothing so as not to lớn make him angry.4. The man injured in the accident was taken lớn the local hospital.5. The musician appearing in the concert last night is internationally famous.X/ 10 điểm – từng câu đúng 1 điểm1. It’s very inportant khổng lồ keep the environment clean.2. The time machine will be shown lớn the public when it is finished.3. He was delighted that his aunt sent him a letter.4. People recycle old car tires khổng lồ make shoes and sandals.5. I’m very sad not to lớn be accepted in that group.6. I haven’t spoken to lớn her for three years.7. Tam used khổng lồ type faster than she can/ does now.8. My father asked me lớn turn down the radio for him.9. It’s Lan’s fifteenth birthday next week.10. When did you use the pen?
XI/ 10 điểm – mỗi câu đúng 2 điểm1. Minh has collected stamps since he was a child.2. I am not working tomorrow so we can go somewhere.3. They are going back khổng lồ England in two months.4. TV bringing not only information but also entertaiment.5. At home on the farm life is always a struggle with nature.