GIỚI THIỆU TỔ CHỨC Hội đồng - Tổ chức - Đo&#x
E0;n thể Ph&#x
F2;ng chức năng Khoa Tổ chức trực thuộc Đ&#x
C0;O TẠO NGHI&#x
CA;N CỨU SINH VI&#x
CA;N TRA CỨU T&#x
C0;I LIỆU VĂN BẢN TRƯỜNG
Tin tức Gương mặt ti&#x
EA;u biểu Văn bản ngo&#x
E0;i CHUYỂN ĐỔI SỐ
Hội nghị tổng kết c&#x
F4;ng t&#x
E1;c Đảng năm 2022 v&#x
E0; triển khai nhiệm vụ năm 2023


Kỷ niệm 73 năm Ng&#x
E0;y Truyền thống học sinh, sinh vi&#x
EA;n v&#x
E0; Hội sinh vi&#x


C&#x
F4;ng đo&#x
E0;n Trường Đại học Thể dục thể thao Đ&#x
E0; Nẵng tổ chức sinh nhật qu&#x
FD; 3,4/2022 mang đến Đo&#x
E0;n vi&#x
EA;n C&#x
F4;ng đo&#x
E0;n.


Lễ khai giảng kh&#x
F3;a Cao học 10 - Trao bằng thạc sĩ năm 2022


Chương tr&#x
EC;nh kỷ niệm 45 năm th&#x
E0;nh lập Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


Tọa đ&#x
E0;m kỷ niệm 78 năm Ng&#x
E0;y th&#x
E0;nh lập Qu&#x
E2;n đội Nh&#x
E2;n d&#x
E0; 33 năm Ng&#x
E0;y hội Quốc ph&#x
F2;ng to&#x
E0;n d&#x


Hội nghị Tổng kết c&#x
F4;ng t&#x
E1;c tuyển sinh năm 2022 v&#x
E0; triển khai phương hướng tuyển sinh năm 2023


Đại hội cựu học sinh, sinh vi&#x
EA;n Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng nhiệm kỳ 2022–2027.


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023


Ch&#x
FA;c mừng 02 sinh vi&#x
EA;n Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng: Ho&#x
E0;ng Qu&#x
FD; Phước v&#x
E0; Phạm Thị Huệ đ&#x
E3; được Chủ tịch nước tặng Hu&#x
E2;n chương lao động hạng Ba.


V&#x
F5; Như Sang & Phạm bình thường lớp ĐH 13/5 Khoa HLTT đ&#x
E3; với về tấm huy chương Bạc mang đến đo&#x
E0;n TTVN

2 sinh vi&#x
EA;n V&#x
F5; Như Sang và Phạm phổ biến lớp ĐH 13/5 Khoa HLTT đ&#x
E3; có về tấm huy chương Bạc mang lại đo&#x
E0;n TTVN ở nội dung LM4- ( thuyền 4 nam hạng nhẹ m&#x
E1;i ch&#x
E8;o đơn ).

Bạn đang xem: Đh thể dục thể thao


Ch&#x
FA;c mừng cựu sinh vi&#x
EA;n L&#x
EA; Thị Mỹ Thảo kho&#x
E1; ĐH10 gi&#x
E0;nh HCB nội dung 200m bơi bướm nữ, sinh vi&#x
EA;n Ho&#x
E0;ng Qu&#x
FD; Phước khoa HLTT c&#x
F9;ng đồng đội gi&#x
E0;nh Huy chương v&#x
E0;ng


CH&#x
DA;C MỪNG 03 SINH VI&#x
CA;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT Đ&#x
C0; NẴNG


B&#x
F9;i Thị Thu H&#x
E0; - Gi&#x
E1;m đốc c&#x
F4;ng ty tnhh AEROBIC Thế Huy Gia Lai - cựu sinh vi&#x
EA;n kho&#x
E1; Đại học 4


Ch&#x
FA;c mừng Thủ m&#x
F4;n Hồ Văn &#x
DD; - cựu sinh vi&#x
EA;n Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng đạt quả b&#x
F3;ng v&#x
E0;ng năm 2021


*
Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc b&#x
EC;nh chọn VTV Awards


*
Cẩm nang Chuyển đổi số

H&#x
E0;ng trăm c&#x
E2;u hỏi chuyển đổi số th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng mang lại người d&#x
E2;n, doanh nghiệp v&#x
E0; cơ quan lại Nh&#x
E0; nước


*
Hưởng ứng chiến dịch l&#x
E0;m sạch m&#x
E3; độc tr&#x
EA;n kh&#x
F4;ng gian mạng năm 2022


Sự kh&#x
E1;c nhau giữa c&#x
F4;ng nghệ th&#x
F4;ng tin v&#x
E0; chuyển đổi số


*
Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch năm 2022


Giới thiệu về Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng

Giới thiệu về Trường Đại học TDTT Đ&#x
Nội dung thi tuyển sinh m&#x
F4;n NĂNG KHIẾU thông thường

Nội dung thi tuyển sinh m&#x
LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM TH&#x
C0;NH LẬP TRƯỜNG

LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM TH&#x
Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v tạm thu học ph&#x
ED; đối với sinh vi&#x
EA;n ng&#x
E0;nh GDTC kh&#x
F3;a ĐH 16 (2022-2026) năm học 2022-2023


Thư mời viết b&#x
E0;i Hội thảo khoa học "C&#x
F4;ng t&#x
E1;c GDTC v&#x
E0; thể thao trường học ở c&#x
E1;c trường đại học, học viện v&#x
E0; cao đẳng vào xu thế hội nhập quốc tế "


QĐ số 24/QĐ-BVHTTDL ng&#x
E0;nh kế hoạch tổ chức hoạt động x&#x
E9;t tặng danh hiệu "Nh&#x
E0; gi&#x
E1;o nh&#x
E2;n d&#x
E2;n", "Nh&#x
E0; gi&#x
E1;o ưu t&#x
FA;" lần thứ 16 năm 2023 của Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch


CV số 84/BVHTTDL-TCCB ng&#x
E1;n bộ dự x&#x
E9;t tuyển đ&#x
E0;o tạo đại học v&#x
E0; sau đại học tại Trung Quốc năm 2023


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc gia hạn thời gian thu học ph&#x
ED; v&#x
E0; bi&#x
EA;n chế lớp t&#x
ED;n chỉ học kỳ 2, năm học 2022-2023


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc thống k&#x
EA; v&#x
E0; đề xuất bi&#x
EA;n soạn gi&#x
E1;o tr&#x
EC;nh, t&#x
E0;i liệu giảng dạy


Quyết định về việc thu nhận sinh vi&#x
EA;n Đại học ch&#x
ED;nh quy Kh&#x
F3;a Đại học 16. Ni&#x
EA;n kh&#x
F3;a 2022-2026


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc đăng k&#x
FD; danh s&#x
E1;ch trực Tết Nguy&#x
EA;n đ&#x
E1;n năm 2023 Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


Kế hoạch về việc tổ chức kiểm k&#x
EA; t&#x
E0;i sản, dụng cụ năm 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về lịch nghỉ Tết &#x
C2;m lịch 2023 v&#x
E0; triển khai một số c&#x
F4;ng t&#x
E1;c trong dịp tết


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tổ chức Hội nghị khoa học to&#x
E0;n quốc năm 2023 tại Trường Đại học Cần Thơ


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023


B&#x
E1;o c&#x
E1;o c&#x
F4;ng t&#x
E1;c văn h&#x
F3;a, thể thao v&#x
E0; du lịch năm 2022


Hướng dẫn k&#x
EA; khai t&#x
E0;i sản, thu nhập năm 2022


Th&#x
F4;ng tư số 12/2022/TT-BVHTTDL ng&#x
EA;u chuẩn, điều kiện thi hoặc x&#x
E9;t thăng hạng; h&#x
EC;nh thức, nội dung v&#x
E0; x&#x
E1;c định người tr&#x
FA;ng tuyển trong kỳ x&#x
E9;t thăng hạng chức danh nghề nghiệp vi&#x
EA;n chức chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh TDTT


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc đăng k&#x
FD; thâm nhập "Nh&#x
F3;m nghi&#x
EA;n cứu tiềm năng"


C&#x
F4;ng văn số 4949/BVHTTDL-TCCB về việc thi n&#x
E2;ng ngạch c&#x
F4;ng chức, thăng hạng vi&#x
EA;n chức h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh l&#x
EA;n CVCC năm 2023


Thư mời Cựu sinh vi&#x
EA;n gặp mặt giao lưu nh&#x
E2;n kỷ niệm 45 năm ng&#x
E0;y th&#x
E0;nh lập Trường Đại học TDTT Đ&#x
E0; Nẵng


Quyết định về việc c&#x
F4;ng nhận th&#x
ED; sinh tr&#x
FA;ng tuyển tr&#x
EC;nh độ thạc sĩ ng&#x
E0;nh Gi&#x
E1;o dục học kh&#x
F3;a 10 năm 2022 (ni&#x
EA;n kh&#x
F3;a 2022-2024)


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o triệu tập tham dự Hội nghị khoa học Thể thao to&#x
E0;n quốc năm 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri diện Hiệp định năm 2023


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v kh&#x
E1;m sức khỏe định kỳ mang lại VCNLĐ năm 2022


Quyết định về việc Ban h&#x
E0;nh Quy chế tổ chức hoạt động của Trung t&#x
E2;m hổ trợ sinh vi&#x
EA;n v&#x
E0; quan hệ doanh nghiệp


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v đăng tải c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh nghi&#x
EA;n cứu tại Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thể thao to&#x
E0;n quốc


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o v/v thi s&#x
E1;t hạch tiếng Anh chuẩn đầu ra v&#x
E0; cấp chứng chỉ tin học đợt 3 năm 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc mở kh&#x
F3;a Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mang lại giảng vi&#x
EA;n Đại học, Cao đẳng


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc mở kh&#x
F3;a bồi dưỡng theo ti&#x
EA;u chuẩn Chức danh nghề nghiệp giảng vi&#x
EA;n Đại học


Kế hoạch Tổ chức kh&#x
E1;m sức khỏe mang đến sinh vi&#x
EA;n Kh&#x
F3;a Đại học 16, năm 2022


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o 3455/BVHTTDL-TCCB về việc tuyển sinh chương tr&#x
EC;nh học bổng Tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023


giới thiệu Tổng quan liêu cơ cấu tổ chức tổ chức những phòng tính năng những khoa các tổ chức trực thuộc Đào tạo Khoa học công nghệ Chương trình, đề tài, dự án, hội nghị, hội thảo chiến lược hợp tác và ký kết & phát triển Đối tác thế giới các chương trình vừa lòng tác quốc tế học viên - sv - VĐV hỗ trợ sinh viên học tập bổng Cán cỗ Đội ngũ GS, PGS cùng TS danh hiệu nhà giáo Số liệu những thống kê
*

*

*

*

*

tp bắc ninh đã trọng thể tổ chức thành hội đồng nghịviên chức, bạn lao độngnăm 2023


Ngày 12 tháng một năm 2023,Trường Đại học tập Thể dục thể thao tỉnh bắc ninh tổ chức bảo đảm an toàn luận án tiến sỹ cấp Trườngcho
NCS Nguyễn Văn Dũng vớiđề tài:“Nghiên cứu giải pháp phát triển công tác giáo dục thể chất cho học viên các ngôi trường trung học phổ quát trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh giấc Thanh Hóa”.

Xem thêm: Tiểu Sử Phạm Quỳnh Anh Là Ai, Đời Tư Và Sự Nghiệp Nữ Ca Sĩ? Tiểu Sử Và Sự Nghiệp Của Phạm Quỳnh Anh

Chuyên ngành:Giáo dục học;Mã ngành: 9140101


VHO- Thực hiện lãnh đạo khẩn của
Bộ trưởng bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu mong phải hối hả xử lý phương diện sân cỏ Mỹ Đình và những hạng mục dự án công trình liên quan, trước mắt phục vụ cho trận giữa tuyển trơn đã việt nam và Indonesia vào tối 9.1 tới đây, sáng ngày hôm nay 7.1, hơn 100 tự nguyện viên Đoàn Thanh niên, sinh viên Trường Đại học tập Thể dục thể thao bắc ninh và cán cỗ công nhân viên thuộc Khu phối hợp Thể thao giang sơn Hà Nội đã xúc tiến làm vệ sinh môi trường cảnh quan đến sân vận động đất nước Mỹ Đình.


Trung trọng điểm Thông tin, Thư viện ra mắt tới người hâm mộ danh sách sách và tác giả từ thời điểm năm 2006 đến năm 2017


Trang tin điện tử ngôi trường Đại học Thể dục thể dục thể thao Bắc Ninh trình làng chùm ảnh Lễ khai học năm học tập 2022 - 2023


Trang tin năng lượng điện tử ngôi trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh giới thiệu chùm hình ảnh Lễ tổng kết, tâng bốc cán bộ, huấn luyện viên, vận tải viên, sinh viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31


Tới thời điểm hiện tại, đa số công tác chuẩn bị tổ chức tranh tài môn trơn ném trong công ty trong kích cỡ SEA Gamese 31 trên Trường Đại học TDTT tỉnh bắc ninh đã trả tất.
Trong nhị ngày 14 với 15 tháng 5 năm 2020, trường Đại học tập TDTT bắc ninh đã tổ chức triển khai thành công Đại hội Đảng cỗ lần máy XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trang tin điện tử ngôi trường Đại học tập TDTT bắc ninh trân trọng ra mắt tới gọi giả một số trong những hình hình ảnh của Đại hội

Trang tin năng lượng điện tử trường Đại học TDTT bắc ninh trân trọng trình làng tới hiểu giả một số hình ảnh của Kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 1 năm 2019


Trang tin năng lượng điện tử ngôi trường Đại học TDTT thành phố bắc ninh trân trọng reviews tới đọc giả một trong những hình ảnh của buổi Lễ xuất sắc nghiệp cùng trao bởi cử nhân TDTT khóa 51, niên khóa 2015-2019